8815-ห้องเรียน จำนวน 13 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED R02,8815
C112
C004
ED R02,8815
C112
C004
ED R02,8815
C112
C003
ED R02,8815
C112
C003
 


 


 


 


 


 


พุธ ED R02,8815
C112
C006,C007
ED R02,8815
C112
C006,C007
ED R02,8815
C112
C005
ED R02,8815
C112
C005
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR 314,8815
C108,C109
t301
AR 314,8815
C108,C109
t301
AR 314,8815
C108,C109
t301
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED R06,8815
C104
C007
ED R06,8815
C104
C007
 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED R02 พล013004 การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน
AR 314 พล 023126 การขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว
ED R06 วท073031 การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
====== อาจารย์ ======
C112 อาจารย์สรายุทธ สมบูรณ์
C108 อาจารย์วรากร คำปลิว
C109 อาจารย์สุรพงษ์ หรรษา
C104 อาจารย์กัลลิกา นาคะพงษ์
===== ห้องเรียน ======
8815 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
C004 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.4
C003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.3
C006 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.6
C007 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
C005 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.5
t301 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301