8816-ห้องเรียน จำนวน 16 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED 206,8816
C084
B001
ED 206,8816
C084
B001
ED 206,8816
C084
B001
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED 206,8816
C084
B007
ED 206,8816
C084
B007
ED 206,8816
C084
B007
 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED 107,8816
C120
A002
ED 107,8816
C120
A002
ED 107,8816
C120
A002
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED 206,8816
C084
B005
ED 206,8816
C084
B005
ED 206,8816
C084
B005
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED 212,8816
C029
B002
ED 212,8816
C029
B002
ED 204,8816
C064
B002
ED 204,8816
C064
B002
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED 206 ศท 012008 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ED 107 ศท 021008 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ED 212 สข 012007 สวัสดิศึกษา
ED 204 กศ 052007 จิตวิทยาการศึกษา
====== อาจารย์ ======
C084 อาจารย์ลักษณาพร ปัญญาวงค์
C120 อาจารย์กัณฐาภรณ์ ขันมณี
C029 อาจารย์ เสาวรส โพธิ์จันทร์
C064 อาจารย์ อรวรรณ อุทัยมณีรัตน์
===== ห้องเรียน ======
8816 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
B001 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
B007 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
A002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
B005 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
B002 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202