8817-ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ จำนวน 26 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


SE 102,8817
C033
H101
SE 102,8817
C033
H101
SE 102,8817
C033
H101
 


SE 201,8817
C033
H201
SE 201,8817
C033
H201
SE 201,8817
C033
H201
 


 


อังคาร AR 211,8817
C079
t201
AR 211,8817
C079
t201
AR 211,8817
C079
t201
 


 


 


 


 


 


 


พุธ SE 102,8817
C033
s102
SE 102,8817
C033
s102
SE 102,8817
C033
s102
 


 


ED 208,8817
C079
B005
ED 208,8817
C079
B005
ED 208,8817
C079
B005
 


 


พฤหัสบดี ED V13,8817
C060
0031
ED V13,8817
C060
0031
ED V13,8817
C060
0031
ED V13,8817
C060
0031
 


SE 102,8817
C033
s101
SE 102,8817
C033
s101
SE 102,8817
C033
s101
 


 


ศุกร์ ED V13,8817
C060
0032
ED V13,8817
C060
0032
ED V13,8817
C060
0032
ED V13,8817
C060
0032
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE 102 ศท 051002 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
SE 201 ศท 051002 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
AR 211 ศท 072006 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปฯ
ED 208 ศท 072005 คอมพิวเตอร์ทั่วไป
ED V13 ศท 072002 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน
====== อาจารย์ ======
C033 อาจารย์ อรรถพร คำพวง
C079 อาจารย์ ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์
C060 อาจารย์ทักษดนัย กาญจนากร
===== ห้องเรียน ======
8817 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
====== นักศึกษา ======
H101 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
H201 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
t201 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
s102 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
B005 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
0031 ศท072002 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปฯ Sec.4
s101 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
0032 ศท072002 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปฯ Sec.5