9911-ห้องเรียนรวม ลีลาศ จำนวน 24 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED 210,9911
C019
B002
ED 210,9911
C019
B002
ED 210,9911
C019
B002
 


 


ED 210,9911
C019
B001
ED 210,9911
C019
B001
ED 210,9911
C019
B001
 


 


อังคาร ED 210,9911
C019
B006
ED 210,9911
C019
B006
ED 210,9911
C019
B006
 


 


ED W03,9911
C020
0105
ED W03,9911
C020
0105
ED W03,9911
C020
0105
 


 


พุธ SE 204,9911
C020
H201
SE 204,9911
C020
H201
SE 204,9911
C020
H201
 


 


SE 113,9911
C020
H101
SE 113,9911
C020
H101
SE 113,9911
C020
H101
 


 


พฤหัสบดี ED 210,9911
C019
B007
ED 210,9911
C019
B007
ED 210,9911
C019
B007
 


 


SE 318,9911
C020
sl01
SE 318,9911
C020
sl01
SE 318,9911
C020
sl01
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED 210 พล 071086 ทักษะและการสอนกิจกรรมเข้าจังหวะ
ED W03 พล 071007 กิจกรรมเข้าจังหวะ
SE 204 วท 083023 การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว
SE 113 วท 083023 การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว
SE 318 พล 031064 แอโรบิกดานซ์ 1
====== อาจารย์ ======
C019 อาจารย์พรพรรณ กาญจนากร
C020 ผศ.ดร. ภัททิตา โพธิมู
===== ห้องเรียน ======
9911 ห้องเรียนรวม ลีลาศ
====== นักศึกษา ======
B002 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
B001 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
B006 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
0105 พล071007 กิจกรรมเข้าจังหวะ
H201 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
H101 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
B007 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
sl01 พล 032064 แอโรบิกดานซ์1 เลือก วทบ.กีฬา