9915-ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916) จำนวน 31 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED S04,9915
C029
D004
ED S04,9915
C029
D004
ED S04,9915
C029
D003
ED S04,9915
C029
D003
 


ED Y01,9915
C006
0069
ED Y01,9915
C006
0069
ED Y01,9915
C006
0069
 


 


อังคาร ED S04,9915
C104
D002
ED S04,9915
C104
D002
ED S04,9915
C029
D001
ED S04,9915
C029
D001
 


ED X01,9915
C006
0051
ED X01,9915
C006
0051
ED X01,9915
C006
0051
 


 


พุธ ED S04,9915
C029
D001
ED S04,9915
C029
D001
ED S04,9915
C104
D002
ED S04,9915
C104
D002
 


ED X01,9915
C006
0125
ED X01,9915
C006
0125
ED X01,9915
C006
0125
 


 


พฤหัสบดี ED S04,9915
C029
D003
ED S04,9915
C029
D003
ED S04,9915
C029
D004
ED S04,9915
C029
D004
 


ED Y01,9915
C006
0070
ED Y01,9915
C006
0070
ED Y01,9915
C006
0070
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED Y01,9915
C006
0070
ED Y01,9915
C006
0070
ED Y01,9915
C006
0070
 


 ====== รายวิชา =====
ED S04 วท073007 สุขภาพสิ่งแวดล้อม
ED Y01 พล 033066 กลวิธีการฝึกและการจัดการกรีฑา
ED X01 พล 032004 กรีฑา 2
====== อาจารย์ ======
C029 อาจารย์ เสาวรส โพธิ์จันทร์
C006 อาจารย์ วัฒนา สุริยจันทร์
C104 อาจารย์กัลลิกา นาคะพงษ์
===== ห้องเรียน ======
9915 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916)
====== นักศึกษา ======
D004 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.4
D003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.3
0069 พล033066 กลวิธีการฝึกฯ กรีฑา Sec.1
D002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.2
D001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.1
0051 พล032004 กรีฑา 2 Sec.1
0125 พล032004 กรีฑา 2 Sec.2
0070 พล033066 กลวิธีการฝึกฯ กรีฑา Sec.2