9917-ห้องคอมพิวเตอร์ จำนวน 29 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED V13,9917
C049
0028
ED V13,9917
C049
0028
ED V13,9917
C049
0028
ED V13,9917
C049
0028
 


 


 


 


 


 


อังคาร SE 219,9917
C021
s201
SE 219,9917
C021
s201
SE 219,9917
C021
s201
 


 


AR 110,9917
C060
t101
AR 110,9917
C060
t101
AR 110,9917
C060
t101
AR 110,9917
C060
t101
 


พุธ ED V13,9917
C102
0030
ED V13,9917
C102
0030
ED V13,9917
C102
0030
ED V13,9917
C102
0030
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED R07,9917
C049
C007
ED R07,9917
C049
C007
ED R07,9917
C049
C007
ED R07,9917
C049
C007
 


ED 102,9917
C049
A005
ED 102,9917
C049
A005
ED 102,9917
C049
A005
 


 


ศุกร์ SE 219,9917
C021
s202
SE 219,9917
C021
s202
SE 219,9917
C021
s202
 


 


ED V13,9917
C102
0033
ED V13,9917
C102
0033
ED V13,9917
C102
0033
ED V13,9917
C102
0033
 ====== รายวิชา =====
ED V13 ศท 072002 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในชีวิตประจำวัน
SE 219 ศท 072006 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปฯ
AR 110 นก 042001 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับนันทนาการฯ
ED R07 วท073027 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางสุขศึกษา
ED 102 ศท 071004 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
====== อาจารย์ ======
C049 อาจารย์รุ่งนภา โท๊ะทองซิว
C021 ผศ.ดร. สุรพล วงษ์สถิตย์
C060 อาจารย์ทักษดนัย กาญจนากร
C102 อาจารย์พีรพล นวพันธ์จิรา
===== ห้องเรียน ======
9917 ห้องคอมพิวเตอร์
====== นักศึกษา ======
0028 ศท072002 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปฯ Sec.1
s201 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
t101 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
0030 ศท072002 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปฯ Sec.3
C007 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
A005 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
s202 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
0033 ศท072002 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปฯ Sec.6