A001-พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101 จำนวน 29 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED 102,3302
C102
A001
ED 102,3302
C102
A001
ED 102,3302
C102
A001
 


 


ED 104,5513
C128
A001
ED 104,5513
C128
A001
 


 


 


อังคาร ED 103,6616
C127
A001
ED 103,6616
C127
A001
ED 103,6616
C127
A001
 


 


ED W04,0120
C024
0106,A001
ED W04,0120
C024
0106,A001
ED W04,0120
C024
0106,A001
 


 


พุธ ED 106,4410
C014
A001
ED 106,4410
C014
A001
ED 106,4410
C014
A001
 


 


ED 109,B114
C114
A001
ED 109,B114
C114
A001
ED 109,B114
C114
A001
 


 


พฤหัสบดี ED 107,6616
C120
A001
ED 107,6616
C120
A001
ED 107,6616
C120
A001
 


 


ED 108,B110
C028
A001
ED 108,B110
C028
A001
ED 108,B110
C028
A001
 


 


ศุกร์ ED 101,6614
C009
A001,0019
ED 101,6614
C009
A001,0019
ED 101,6614
C009
A001,0019
 


 


ED 105,5512
C022
A001
ED 105,5512
C022
A001
ED 105,5512
C022
A001
 


 ====== รายวิชา =====
ED 102 ศท 071004 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
ED 104 กศ 052006 จิตวิทยาพัฒนาการ
ED 103 กศ 011006 พื้นฐานการศึกษา
ED W04 พล 071001 เกมและเกมนำ
ED 106 พล 011013 พื้นฐานวิชาชีพพลศึกษาฯ
ED 109 พล 051019 ทักษะและการสอนกระบี่กระบอง
ED 107 ศท 021008 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ED 108 พล 032125 ทักษะและการสอนกีฬายิมนาสติก
ED 101 ศท 041004 คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิต
ED 105 สข 001002 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา2
====== อาจารย์ ======
C102 อาจารย์พีรพล นวพันธ์จิรา
C128 อ.สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
C127 อาจารย์สมชาย บุญลอย
C024 อาจารย์จารึก วาสนสมพงษ์
C014 รศ. สุดยอด ชมสะห้าย
C114 อาจารย์เศรษฐโชค สิริภักดีกุล
C120 อาจารย์กัณฐาภรณ์ ขันมณี
C028 อาจารย์ เฉลียว เงาะหวาน
C009 อาจารย์ ชุมพล วงศ์คำจันทร์
C022 ผศ. วรวิทย์ ตาปิง
===== ห้องเรียน ======
3302 ห้องคอมพิวเตอร์
5513 ห้องเรียน
6616 ห้องเรียน
0120 ลานหน้าอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
4410 ห้องเรียน ห้องเรียน ป.โท
B114 ลานหน้าอาคารมาร์ติน1 (เหนือ)
B110 โรงยิมยิมนาสติก
6614 ห้องเรียน
5512 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
A001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
0106 พล071001 เกมและเกมนำ
0019 ศท041001 คุณธรรม จริยธรรมฯ Sec.1