A002-พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102 จำนวน 29 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED 103,6616
C127
A002
ED 103,6616
C127
A002
ED 103,6616
C127
A002
 


 


ED 110,B114
C024
A002
ED 110,B114
C024
A002
ED 110,B114
C024
A002
 


 


อังคาร ED 101,6611
C009
A002
ED 101,6611
C009
A002
ED 101,6611
C009
A002
 


 


ED 104,5513
C128
A002
ED 104,5513
C128
A002
 


 


 


พุธ ED 107,8816
C120
A002
ED 107,8816
C120
A002
ED 107,8816
C120
A002
 


 


ED 105,5512
C119
A002
ED 105,5512
C119
A002
ED 105,5512
C119
A002
 


 


พฤหัสบดี ED 106,4410
C014
A002
ED 106,4410
C014
A002
ED 106,4410
C014
A002
 


 


 


ED 109,B114
C114
A002
ED 109,B114
C114
A002
ED 109,B114
C114
A002
 


ศุกร์ ED 102,3302
C102
A002
ED 102,3302
C102
A002
ED 102,3302
C102
A002
 


 


ED 108,B110
C028
A002
ED 108,B110
C028
A002
ED 108,B110
C028
A002
 


 ====== รายวิชา =====
ED 103 กศ 011006 พื้นฐานการศึกษา
ED 110 พล 072085 ทักษะและการสอนเกมและเกมนำ
ED 101 ศท 041004 คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิต
ED 104 กศ 052006 จิตวิทยาพัฒนาการ
ED 107 ศท 021008 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ED 105 สข 001002 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา2
ED 106 พล 011013 พื้นฐานวิชาชีพพลศึกษาฯ
ED 109 พล 051019 ทักษะและการสอนกระบี่กระบอง
ED 102 ศท 071004 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
ED 108 พล 032125 ทักษะและการสอนกีฬายิมนาสติก
====== อาจารย์ ======
C127 อาจารย์สมชาย บุญลอย
C024 อาจารย์จารึก วาสนสมพงษ์
C009 อาจารย์ ชุมพล วงศ์คำจันทร์
C128 อ.สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
C120 อาจารย์กัณฐาภรณ์ ขันมณี
C119 ว่าที่ รต.นรินทร์ อนันตกลิ่น
C014 รศ. สุดยอด ชมสะห้าย
C114 อาจารย์เศรษฐโชค สิริภักดีกุล
C102 อาจารย์พีรพล นวพันธ์จิรา
C028 อาจารย์ เฉลียว เงาะหวาน
===== ห้องเรียน ======
6616 ห้องเรียน
B114 ลานหน้าอาคารมาร์ติน1 (เหนือ)
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
5513 ห้องเรียน
8816 ห้องเรียน
5512 ห้องเรียน
4410 ห้องเรียน ห้องเรียน ป.โท
3302 ห้องคอมพิวเตอร์
B110 โรงยิมยิมนาสติก
====== นักศึกษา ======
A002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102