A004-พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104 จำนวน 29 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED 109,B114
C114
A004
ED 109,B114
C114
A004
ED 109,B114
C114
A004
 


 


ED 108,B110
C028
A004
ED 108,B110
C028
A004
ED 108,B110
C028
A004
 


 


อังคาร ED 106,4410
C014
A004
ED 106,4410
C014
A004
ED 106,4410
C014
A004
 


 


ED 101,5512
C038
A004
ED 101,5512
C038
A004
ED 101,5512
C038
A004
 


 


พุธ ED 103,8813
C127
A004
ED 103,8813
C127
A004
ED 103,8813
C127
A004
 


 


ED 102,3302
C052
A004
ED 102,3302
C052
A004
ED 102,3302
C052
A004
 


 


พฤหัสบดี ED 104,2201
C128
A004
ED 104,2201
C128
A004
 


 


 


ED 110,B115
C024
A004
ED 110,B115
C024
A004
ED 110,B115
C024
A004
 


 


ศุกร์ ED 107,8811
C120
A004
ED 107,8811
C120
A004
ED 107,8811
C120
A004
 


 


ED 105,5514
C119
A004
ED 105,5514
C119
A004
ED 105,5514
C119
A004
 


 ====== รายวิชา =====
ED 109 พล 051019 ทักษะและการสอนกระบี่กระบอง
ED 108 พล 032125 ทักษะและการสอนกีฬายิมนาสติก
ED 106 พล 011013 พื้นฐานวิชาชีพพลศึกษาฯ
ED 101 ศท 041004 คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิต
ED 103 กศ 011006 พื้นฐานการศึกษา
ED 102 ศท 071004 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
ED 104 กศ 052006 จิตวิทยาพัฒนาการ
ED 110 พล 072085 ทักษะและการสอนเกมและเกมนำ
ED 107 ศท 021008 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ED 105 สข 001002 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา2
====== อาจารย์ ======
C114 อาจารย์เศรษฐโชค สิริภักดีกุล
C028 อาจารย์ เฉลียว เงาะหวาน
C014 รศ. สุดยอด ชมสะห้าย
C038 อาจารย์พิมภา อิ่มสำราญรัชต์
C127 อาจารย์สมชาย บุญลอย
C052 อาจารย์สิรีลักขณ์ ร่มพล
C128 อ.สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
C024 อาจารย์จารึก วาสนสมพงษ์
C120 อาจารย์กัณฐาภรณ์ ขันมณี
C119 ว่าที่ รต.นรินทร์ อนันตกลิ่น
===== ห้องเรียน ======
B114 ลานหน้าอาคารมาร์ติน1 (เหนือ)
B110 โรงยิมยิมนาสติก
4410 ห้องเรียน ห้องเรียน ป.โท
5512 ห้องเรียน
8813 ห้องเรียน
3302 ห้องคอมพิวเตอร์
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
B115 ลานหน้าอาคารมาร์ติน2 (ใต้)
8811 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
5514 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
A004 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104