A005-พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101 จำนวน 28 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED 101,6614
C009
A005
ED 101,6614
C009
A005
ED 101,6614
C009
A005
 


 


ED 111,8813
C050
A005
ED 111,8813
C050
A005
 


 


 


อังคาร ED 110,B114
C024
A005
ED 110,B114
C024
A005
ED 110,B114
C024
A005
 


 


ED 109,B114
C114
A005
ED 109,B114
C114
A005
ED 109,B114
C114
A005
 


 


พุธ ED 105,2201
C045
A005
ED 105,2201
C045
A005
ED 105,2201
C045
A005
 


 


ED 104,5513
C128
A005
ED 104,5513
C128
A005
 


 


 


พฤหัสบดี ED 108,B110
C009
A005
ED 108,B110
C009
A005
ED 108,B110
C009
A005
 


 


ED 102,9917
C049
A005
ED 102,9917
C049
A005
ED 102,9917
C049
A005
 


 


ศุกร์ ED 103,6615
C127
A005
ED 103,6615
C127
A005
ED 103,6615
C127
A005
 


 


ED 112,B118
C113
A005
ED 112,B118
C113
A005
ED 112,B118
C113
A005
 


 ====== รายวิชา =====
ED 101 ศท 041004 คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิต
ED 111 สข 011002 การสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
ED 110 พล 072085 ทักษะและการสอนเกมและเกมนำ
ED 109 พล 051019 ทักษะและการสอนกระบี่กระบอง
ED 105 สข 001002 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา2
ED 104 กศ 052006 จิตวิทยาพัฒนาการ
ED 108 พล 032125 ทักษะและการสอนกีฬายิมนาสติก
ED 102 ศท 071004 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้
ED 103 กศ 011006 พื้นฐานการศึกษา
ED 112 พล 031129 ทักษะการสอนกีฬาว่ายน้ำ
====== อาจารย์ ======
C009 อาจารย์ ชุมพล วงศ์คำจันทร์
C050 อาจารย์กาญจนา รัตนประชารมย์
C024 อาจารย์จารึก วาสนสมพงษ์
C114 อาจารย์เศรษฐโชค สิริภักดีกุล
C045 อาจารย์ สุนทร จันทร์พรหม
C128 อ.สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
C049 อาจารย์รุ่งนภา โท๊ะทองซิว
C127 อาจารย์สมชาย บุญลอย
C113 อาจารย์ยุทธการ ขาววรรณา
===== ห้องเรียน ======
6614 ห้องเรียน
8813 ห้องเรียน
B114 ลานหน้าอาคารมาร์ติน1 (เหนือ)
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
5513 ห้องเรียน
B110 โรงยิมยิมนาสติก
9917 ห้องคอมพิวเตอร์
6615 ห้องเรียน
B118 สระว่ายน้ำ
====== นักศึกษา ======
A005 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101