A102-ห้องเรียนรวม เอราวัณ 2 บรรจุดได้ 120 คน จำนวน 11 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED 203,A102
C077
B003
ED 203,A102
C077
B003
ED 203,A102
C077
B003
ED 203,A102
C077
B003
 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED 206,A102
C084
B003
ED 206,A102
C084
B003
ED 206,A102
C084
B003
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED 203,A102
C077
B005
ED 203,A102
C077
B005
ED 203,A102
C077
B005
ED 203,A102
C077
B005
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED 203 กศ 042007 การวัดและการประเมินผลการศึกษา
ED 206 ศท 012008 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
====== อาจารย์ ======
C077 ดร. สุธีรา ราษฎรินทร์
C084 อาจารย์ลักษณาพร ปัญญาวงค์
===== ห้องเรียน ======
A102 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 2 บรรจุดได้ 120 คน
====== นักศึกษา ======
B003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
B005 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202