A301-ห้องเรียนรวม เอราวัณ 4 บรรจุดได้ 120 คน จำนวน 24 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED S01,A301
C116
D001
ED S01,A301
C116
D001
ED S01,A301
C116
D001
 


 


ED S01,A301
C116
D002
ED S01,A301
C116
D002
ED S01,A301
C116
D002
 


 


อังคาร ED S01,A301
C116
D004,D007
ED S01,A301
C116
D004,D007
ED S01,A301
C116
D004,D007
 


 


ED S01,A301
C116
D001
ED S01,A301
C116
D001
ED S01,A301
C116
D001
 


 


พุธ ED S01,A301
C116
D003
ED S01,A301
C116
D003
ED S01,A301
C116
D003
 


 


ED S01,A301
C116
D004,D007
ED S01,A301
C116
D004,D007
ED S01,A301
C116
D004,D007
 


 


พฤหัสบดี ED S01,A301
C116
D002
ED S01,A301
C116
D002
ED S01,A301
C116
D002
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED S01,A301
C116
D003
ED S01,A301
C116
D003
ED S01,A301
C116
D003
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED S01 วท074015 โปรแกรมสุขภาพในโรงเรียน
====== อาจารย์ ======
C116 อาจารย์อนุชา กิติชัยชาญ
===== ห้องเรียน ======
A301 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 4 บรรจุดได้ 120 คน
====== นักศึกษา ======
D001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.1
D002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.2
D004 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.4
D007 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
D003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.3