B001-พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201 จำนวน 25 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED 206,8816
C084
B001
ED 206,8816
C084
B001
ED 206,8816
C084
B001
 


 


ED 210,9911
C019
B001
ED 210,9911
C019
B001
ED 210,9911
C019
B001
 


 


อังคาร ED 201,3301
C039
B001
ED 201,3301
C039
B001
ED 201,3301
C039
B001
 


 


ED 207,6612
C067
B001
ED 207,6612
C067
B001
ED 207,6612
C067
B001
 


 


พุธ ED 234,6616
C066,C129
B001
ED 234,6616
C066,C129
B001
ED 204,6614
C064
B001
ED 204,6614
C064
B001
 


ED 212,6613
C029
B001
ED 212,6613
C029
B001
 


 


 


พฤหัสบดี ED S04,2203
C104
B001
ED S04,2203
C104
B001
 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED 214,A201
C087,C128
B001
ED 214,A201
C087,C128
B001
ED 214,A201
C087,C128
B001
 


 


ED 211,5515
C050
B001
ED 211,5515
C050
B001
 


 


 ====== รายวิชา =====
ED 206 ศท 012008 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ED 210 พล 071086 ทักษะและการสอนกิจกรรมเข้าจังหวะ
ED 201 พล 012014 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพครูฯ
ED 207 ศท 032012 ทักษะการเรียนรู้และแก้ปัญหา
ED 234 สข 012009 โภชนาการ
ED 204 กศ 052007 จิตวิทยาการศึกษา
ED 212 สข 012007 สวัสดิศึกษา
ED S04 วท073007 สุขภาพสิ่งแวดล้อม
ED 214 สข 012008 การปฐมพยาบาล
ED 211 สข 011002 การสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
====== อาจารย์ ======
C084 อาจารย์ลักษณาพร ปัญญาวงค์
C019 อาจารย์พรพรรณ กาญจนากร
C039 อาจารย์วรพรรณ พรนิมิตร
C067 ผศ. ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์
C066 อาจารย์ เปรม วาทบัณฑิตกุล
C129 รศ.ธนกร ช้างน้อย
C064 อาจารย์ อรวรรณ อุทัยมณีรัตน์
C029 อาจารย์ เสาวรส โพธิ์จันทร์
C104 อาจารย์กัลลิกา นาคะพงษ์
C087 อ.นลินรัตน์ วรโชติภูดินันท์
C128 อ.สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
C050 อาจารย์กาญจนา รัตนประชารมย์
===== ห้องเรียน ======
8816 ห้องเรียน
9911 ห้องเรียนรวม ลีลาศ
3301 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ
6612 ห้องเรียน
6616 ห้องเรียน
6614 ห้องเรียน
6613 ห้องเรียน
2203 ห้องเรียน
A201 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 3 บรรจุดได้ 120 คน
5515 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
B001 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201