B002-พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202 จำนวน 25 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED 210,9911
C019
B002
ED 210,9911
C019
B002
ED 210,9911
C019
B002
 


 


ED 206,6613
C084
B002
ED 206,6613
C084
B002
ED 206,6613
C084
B002
 


 


อังคาร ED 214,7711
C087,C128
B002
ED 214,7711
C087,C128
B002
ED 214,7711
C087,C128
B002
 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED 201,3301
C039
B002
ED 201,3301
C039
B002
ED 201,3301
C039
B002
 


 


ED S04,2203
C104
B002
ED S04,2203
C104
B002
 


 


 


พฤหัสบดี ED 211,5515
C045
B002
ED 211,5515
C045
B002
ED 234,5514
C066,C129
B002
ED 234,5514
C066,C129
B002
 


ED 207,6614
C067
B002
ED 207,6614
C067
B002
ED 207,6614
C067
B002
 


 


ศุกร์ ED 212,8816
C029
B002
ED 212,8816
C029
B002
ED 204,8816
C064
B002
ED 204,8816
C064
B002
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED 210 พล 071086 ทักษะและการสอนกิจกรรมเข้าจังหวะ
ED 206 ศท 012008 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ED 214 สข 012008 การปฐมพยาบาล
ED 201 พล 012014 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพครูฯ
ED S04 วท073007 สุขภาพสิ่งแวดล้อม
ED 211 สข 011002 การสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
ED 234 สข 012009 โภชนาการ
ED 207 ศท 032012 ทักษะการเรียนรู้และแก้ปัญหา
ED 212 สข 012007 สวัสดิศึกษา
ED 204 กศ 052007 จิตวิทยาการศึกษา
====== อาจารย์ ======
C019 อาจารย์พรพรรณ กาญจนากร
C084 อาจารย์ลักษณาพร ปัญญาวงค์
C087 อ.นลินรัตน์ วรโชติภูดินันท์
C128 อ.สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
C039 อาจารย์วรพรรณ พรนิมิตร
C104 อาจารย์กัลลิกา นาคะพงษ์
C045 อาจารย์ สุนทร จันทร์พรหม
C066 อาจารย์ เปรม วาทบัณฑิตกุล
C129 รศ.ธนกร ช้างน้อย
C067 ผศ. ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์
C029 อาจารย์ เสาวรส โพธิ์จันทร์
C064 อาจารย์ อรวรรณ อุทัยมณีรัตน์
===== ห้องเรียน ======
9911 ห้องเรียนรวม ลีลาศ
6613 ห้องเรียน
7711 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
3301 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ
2203 ห้องเรียน
5515 ห้องเรียน
5514 ห้องเรียน
6614 ห้องเรียน
8816 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
B002 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202