B003-พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201 จำนวน 29 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED 203,A102
C077
B003
ED 203,A102
C077
B003
ED 203,A102
C077
B003
ED 203,A102
C077
B003
 


ED 202,4410
C112
B003
ED 202,4410
C112
B003
 


 


 


อังคาร ED 207,2201
C067
B003
ED 207,2201
C067
B003
ED 207,2201
C067
B003
 


 


ED 205,6614
C113
B003
ED 205,6614
C113
B003
ED 205,6614
C113
B003
 


 


พุธ ED 206,A102
C084
B003
ED 206,A102
C084
B003
ED 206,A102
C084
B003
 


 


ED 209,B108
C056
B003
ED 209,B108
C056
B003
ED 209,B108
C056
B003
 


 


พฤหัสบดี ED 201,3301
C039
B003
ED 201,3301
C039
B003
ED 201,3301
C039
B003
 


 


ED 204,5514
C064
B003
ED 204,5514
C064
B003
 


 


 


ศุกร์ ED 235,B107
C110
B003
ED 235,B107
C110
B003
ED 235,B107
C110
B003
 


 


ED 208,3302
C079
B003
ED 208,3302
C079
B003
ED 208,3302
C079
B003
 


 ====== รายวิชา =====
ED 203 กศ 042007 การวัดและการประเมินผลการศึกษา
ED 202 พล 013004 การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน
ED 207 ศท 032012 ทักษะการเรียนรู้และแก้ปัญหา
ED 205 สข 013027 การป้องกันและการปฐมพยาบาลฯ
ED 206 ศท 012008 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ED 209 พล 031119 ทักษะและการสอนกีฬามวยไทย
ED 201 พล 012014 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพครูฯ
ED 204 กศ 052007 จิตวิทยาการศึกษา
ED 235 พล 043062 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาวอลเลย์บอล
ED 208 ศท 072005 คอมพิวเตอร์ทั่วไป
====== อาจารย์ ======
C077 ดร. สุธีรา ราษฎรินทร์
C112 อาจารย์สรายุทธ สมบูรณ์
C067 ผศ. ดร.ศิริพร สัตยานุรักษ์
C113 อาจารย์ยุทธการ ขาววรรณา
C084 อาจารย์ลักษณาพร ปัญญาวงค์
C056 อาจารย์ สมศักดิ์ ต๊ะสิทธิ์
C039 อาจารย์วรพรรณ พรนิมิตร
C064 อาจารย์ อรวรรณ อุทัยมณีรัตน์
C110 อาจารย์วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
C079 อาจารย์ ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์
===== ห้องเรียน ======
A102 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 2 บรรจุดได้ 120 คน
4410 ห้องเรียน ห้องเรียน ป.โท
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
6614 ห้องเรียน
B108 โรงยิมมวย
3301 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ
5514 ห้องเรียน
B107 โรงยิมวอลเลย์บอล
3302 ห้องคอมพิวเตอร์
====== นักศึกษา ======
B003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201