B005-พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202 จำนวน 29 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED 205,6611
C113
B005
ED 205,6611
C113
B005
ED 205,6611
C113
B005
 


 


ED 235,B107
C110
B005
ED 235,B107
C110
B005
ED 235,B107
C110
B005
 


 


อังคาร ED 207,2202
C092
B005
ED 207,2202
C092
B005
ED 207,2202
C092
B005
 


 


ED 202,4410
C112
B005
ED 202,4410
C112
B005
 


 


 


พุธ ED 209,B108
C056
B005
ED 209,B108
C056
B005
ED 209,B108
C056
B005
 


 


ED 208,8817
C079
B005
ED 208,8817
C079
B005
ED 208,8817
C079
B005
 


 


พฤหัสบดี ED 206,8816
C084
B005
ED 206,8816
C084
B005
ED 206,8816
C084
B005
 


 


ED 201,3301
C039
B005
ED 201,3301
C039
B005
ED 201,3301
C039
B005
 


 


ศุกร์ ED 203,A102
C077
B005
ED 203,A102
C077
B005
ED 203,A102
C077
B005
ED 203,A102
C077
B005
 


ED 204,6612
C064
B005
ED 204,6612
C064
B005
 


 


 ====== รายวิชา =====
ED 205 สข 013027 การป้องกันและการปฐมพยาบาลฯ
ED 235 พล 043062 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาวอลเลย์บอล
ED 207 ศท 032012 ทักษะการเรียนรู้และแก้ปัญหา
ED 202 พล 013004 การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน
ED 209 พล 031119 ทักษะและการสอนกีฬามวยไทย
ED 208 ศท 072005 คอมพิวเตอร์ทั่วไป
ED 206 ศท 012008 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ED 201 พล 012014 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพครูฯ
ED 203 กศ 042007 การวัดและการประเมินผลการศึกษา
ED 204 กศ 052007 จิตวิทยาการศึกษา
====== อาจารย์ ======
C113 อาจารย์ยุทธการ ขาววรรณา
C110 อาจารย์วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
C092 ว่าที่ รต.วิทวัส แดงสนั่น
C112 อาจารย์สรายุทธ สมบูรณ์
C056 อาจารย์ สมศักดิ์ ต๊ะสิทธิ์
C079 อาจารย์ ณัฐพล นันทภาณุวัฒน์
C084 อาจารย์ลักษณาพร ปัญญาวงค์
C039 อาจารย์วรพรรณ พรนิมิตร
C077 ดร. สุธีรา ราษฎรินทร์
C064 อาจารย์ อรวรรณ อุทัยมณีรัตน์
===== ห้องเรียน ======
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
B107 โรงยิมวอลเลย์บอล
2202 ห้องเรียน
4410 ห้องเรียน ห้องเรียน ป.โท
B108 โรงยิมมวย
8817 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
8816 ห้องเรียน
3301 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ
A102 ห้องเรียนรวม เอราวัณ 2 บรรจุดได้ 120 คน
6612 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
B005 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202