B007-พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204 จำนวน 25 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED 211,2201
C045
B007
ED 211,2201
C045
B007
ED 234,2201
C066,C129
B007
ED 234,2201
C066,C129
B007
 


ED 212,6615
C029
B007
ED 212,6615
C029
B007
 


 


 


อังคาร ED 206,8816
C084
B007
ED 206,8816
C084
B007
ED 206,8816
C084
B007
 


 


ED 204,6613
C064
B007
ED 204,6613
C064
B007
 


 


 


พุธ ED 207,2202
C092
B007
ED 207,2202
C092
B007
ED 207,2202
C092
B007
 


 


ED 201,3301
C039
B007
ED 201,3301
C039
B007
ED 201,3301
C039
B007
 


 


พฤหัสบดี ED 210,9911
C019
B007
ED 210,9911
C019
B007
ED 210,9911
C019
B007
 


 


ED 214,7711
C087,C128
B007
ED 214,7711
C087,C128
B007
ED 214,7711
C087,C128
B007
 


 


ศุกร์  


 


ED S04,2203
C104
B007
ED S04,2203
C104
B007
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED 211 สข 011002 การสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์
ED 234 สข 012009 โภชนาการ
ED 212 สข 012007 สวัสดิศึกษา
ED 206 ศท 012008 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ED 204 กศ 052007 จิตวิทยาการศึกษา
ED 207 ศท 032012 ทักษะการเรียนรู้และแก้ปัญหา
ED 201 พล 012014 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพครูฯ
ED 210 พล 071086 ทักษะและการสอนกิจกรรมเข้าจังหวะ
ED 214 สข 012008 การปฐมพยาบาล
ED S04 วท073007 สุขภาพสิ่งแวดล้อม
====== อาจารย์ ======
C045 อาจารย์ สุนทร จันทร์พรหม
C066 อาจารย์ เปรม วาทบัณฑิตกุล
C129 รศ.ธนกร ช้างน้อย
C029 อาจารย์ เสาวรส โพธิ์จันทร์
C084 อาจารย์ลักษณาพร ปัญญาวงค์
C064 อาจารย์ อรวรรณ อุทัยมณีรัตน์
C092 ว่าที่ รต.วิทวัส แดงสนั่น
C039 อาจารย์วรพรรณ พรนิมิตร
C019 อาจารย์พรพรรณ กาญจนากร
C087 อ.นลินรัตน์ วรโชติภูดินันท์
C128 อ.สุริยันต์ กันทิพย์วรากุล
C104 อาจารย์กัลลิกา นาคะพงษ์
===== ห้องเรียน ======
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
6615 ห้องเรียน
8816 ห้องเรียน
6613 ห้องเรียน
2202 ห้องเรียน
3301 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ
9911 ห้องเรียนรวม ลีลาศ
7711 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
2203 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
B007 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204