B102-สนามฟุตบอล ข้างสระว่ายน้ำ จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


ED Y05,B102
C001,C041
0077
ED Y05,B102
C001,C041
0077
ED Y05,B102
C001,C041
0077
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


AR 209,B102
C041,C111
r201,r301
AR 209,B102
C041,C111
r201,r301
AR 209,B102
C041,C111
r201,r301
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED X04,B102
C041,C111
0129
ED X04,B102
C041,C111
0129
ED X04,B102
C041,C111
0129
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED X04,B102
C041,C111
0130
ED X04,B102
C041,C111
0130
ED X04,B102
C041,C111
0130
 


 ====== รายวิชา =====
ED Y05 พล 043027 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาฟุตบอล
AR 209 พล 041013 ฟุตบอล
ED X04 พล 042015 ฟุตบอล 2
====== อาจารย์ ======
C001 ดร.จารุวัฒน์ สัตยานุรักษ์
C041 อาจารย์บุญชัย เลิศพิริยะชัยกุล
C111 อาจารย์ธนัช นำบุญจิตต์
===== ห้องเรียน ======
B102 สนามฟุตบอล ข้างสระว่ายน้ำ
====== นักศึกษา ======
0077 พล043027 กลวิธีการฝึกฯ ฟุตบอล Sec.1
r201 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
r301 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
0129 พล042015 ฟุตบอล 2 Sec.1
0130 พล042015 ฟุตบอล 2 Sec.2