B105-สนามตะกร้อ จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


ED Y03,B105
C030
0073
ED Y03,B105
C030
0073
ED Y03,B105
C030
0073
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


AR 106,B105
C030
r101
AR 106,B105
C030
r101
AR 106,B105
C030
r101
 


 


พุธ  


 


 


 


 


AR 106,B105
C030
r102
AR 106,B105
C030
r102
AR 106,B105
C030
r102
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED X09,B105
C105
0132
ED X09,B105
C105
0132
ED X09,B105
C105
0132
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED Y03 พล 043024 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาเซปักตะกร้อ
AR 106 พล 041003 เซปักตะกร้อ
ED X09 พล 042005 เซปักตะกร้อ 2
====== อาจารย์ ======
C030 อาจารย์ เรวัตร นาวาจักร์
C105 อาจารย์ฐิติมา ผ่องผึ้ง
===== ห้องเรียน ======
B105 สนามตะกร้อ
====== นักศึกษา ======
0073 พล043024 กลวิธีการฝึกฯ เซปักตะกร้อ Sec.1
r101 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
r102 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
0132 พล024005 เซปักตะกร้อ 2 Sec.2