B107-โรงยิมวอลเลย์บอล จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


ED 235,B107
C110
B005
ED 235,B107
C110
B005
ED 235,B107
C110
B005
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


AR 108,B107
C110
r102
AR 108,B107
C110
r102
AR 108,B107
C110
r102
 


 


พุธ  


 


 


 


 


AR 108,B107
C110
r101
AR 108,B107
C110
r101
AR 108,B107
C110
r101
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED 235,B107
C110
B003
ED 235,B107
C110
B003
ED 235,B107
C110
B003
 


 


SE 231,B107
C110
sl23
SE 231,B107
C110
sl23
SE 231,B107
C110
sl23
 


 ====== รายวิชา =====
ED 235 พล 043062 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาวอลเลย์บอล
AR 108 พล 041046 วอลเลย์บอล
SE 231 วท 081254 วอลเลย์บอล
====== อาจารย์ ======
C110 อาจารย์วิฑูรย์ โพธิ์ทิพย์
===== ห้องเรียน ======
B107 โรงยิมวอลเลย์บอล
====== นักศึกษา ======
B005 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
r102 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
r101 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
B003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
sl23 วท 081254 วอลเลย์บอล เลือก วทบ.กีฬา ปี 2