B110-โรงยิมยิมนาสติก จำนวน 21 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


ED 108,B110
C028
A004
ED 108,B110
C028
A004
ED 108,B110
C028
A004
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED W12,B110
C009
0038
ED W12,B110
C009
0038
ED W12,B110
C009
0038
 


 


พุธ ED 108,B110
C009
A003
ED 108,B110
C009
A003
ED 108,B110
C009
A003
 


 


SE 108,B110
C036,C009
s101
SE 108,B110
C036,C009
s101
SE 108,B110
C036,C009
s101
 


 


พฤหัสบดี ED 108,B110
C009
A005
ED 108,B110
C009
A005
ED 108,B110
C009
A005
 


 


ED 108,B110
C028
A001
ED 108,B110
C028
A001
ED 108,B110
C028
A001
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED 108,B110
C028
A002
ED 108,B110
C028
A002
ED 108,B110
C028
A002
 


 ====== รายวิชา =====
ED 108 พล 032125 ทักษะและการสอนกีฬายิมนาสติก
ED W12 พล 0310046 ยิมนาสติก 1
SE 108 วท 081245 ยิมนาสติก
====== อาจารย์ ======
C028 อาจารย์ เฉลียว เงาะหวาน
C009 อาจารย์ ชุมพล วงศ์คำจันทร์
C036 ดร. ลัดดา เรืองมโนธรรม
===== ห้องเรียน ======
B110 โรงยิมยิมนาสติก
====== นักศึกษา ======
A004 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104
0038 พล031046 ยิมนาสติก 1 Sec.1
A003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
s101 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
A005 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
A001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
A002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102