B112-โรงยิมเทควันโด จำนวน 9 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


SE 107,B112
C037
s101
SE 107,B112
C037
s101
SE 107,B112
C037
s101
 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED Y16,B112
C037
0101
ED Y16,B112
C037
0101
ED Y16,B112
C037
0101
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED Y16,B112
C037
0101
ED Y16,B112
C037
0101
ED Y16,B112
C037
0101
 


 ====== รายวิชา =====
SE 107 วท 081212 เทควันโด
ED Y16 พล033070 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาเทควันโด
====== อาจารย์ ======
C037 อาจารย์ดุสิต สุขประเสริฐ
===== ห้องเรียน ======
B112 โรงยิมเทควันโด
====== นักศึกษา ======
s101 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
0101 พล033070 กลวิธีการฝึกฯ เทควันโด Sec.2