B114-ลานหน้าอาคารมาร์ติน1 (เหนือ) จำนวน 18 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED 109,B114
C114
A004
ED 109,B114
C114
A004
ED 109,B114
C114
A004
 


 


ED 110,B114
C024
A002
ED 110,B114
C024
A002
ED 110,B114
C024
A002
 


 


อังคาร ED 110,B114
C024
A005
ED 110,B114
C024
A005
ED 110,B114
C024
A005
 


 


ED 109,B114
C114
A005
ED 109,B114
C114
A005
ED 109,B114
C114
A005
 


 


พุธ  


 


 


 


 


ED 109,B114
C114
A001
ED 109,B114
C114
A001
ED 109,B114
C114
A001
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


ED 109,B114
C114
A002
ED 109,B114
C114
A002
ED 109,B114
C114
A002
 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED 109 พล 051019 ทักษะและการสอนกระบี่กระบอง
ED 110 พล 072085 ทักษะและการสอนเกมและเกมนำ
====== อาจารย์ ======
C114 อาจารย์เศรษฐโชค สิริภักดีกุล
C024 อาจารย์จารึก วาสนสมพงษ์
===== ห้องเรียน ======
B114 ลานหน้าอาคารมาร์ติน1 (เหนือ)
====== นักศึกษา ======
A004 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104
A002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
A005 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
A001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101