B115-ลานหน้าอาคารมาร์ติน2 (ใต้) จำนวน 9 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


ED 109,B115
C114
A003
ED 109,B115
C114
A003
ED 109,B115
C114
A003
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


ED 110,B115
C024
A003
ED 110,B115
C024
A003
ED 110,B115
C024
A003
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED 110,B115
C024
A004
ED 110,B115
C024
A004
ED 110,B115
C024
A004
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED 109 พล 051019 ทักษะและการสอนกระบี่กระบอง
ED 110 พล 072085 ทักษะและการสอนเกมและเกมนำ
====== อาจารย์ ======
C114 อาจารย์เศรษฐโชค สิริภักดีกุล
C024 อาจารย์จารึก วาสนสมพงษ์
===== ห้องเรียน ======
B115 ลานหน้าอาคารมาร์ติน2 (ใต้)
====== นักศึกษา ======
A003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
A004 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104