B117-ศูนย์ปฏิบัติการชั้น 3 เฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 18 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


SE 225,B117
C061
s202
SE 225,B117
C061
s202
SE 225,B117
C061
s202
 


 


พุธ ED S07,B117
C061
0139
ED S07,B117
C061
0139
ED S07,B117
C061
0139
 


 


SE 312,B117
C061
s301
SE 312,B117
C061
s301
SE 312,B117
C061
s301
 


 


พฤหัสบดี  


 


ED S07,B117
C114
D007
ED S07,B117
C114
D007
ED S07,B117
C114
D007
SE 225,B117
C061
s201
SE 225,B117
C061
s201
SE 225,B117
C061
s201
 


 


ศุกร์  


 


ED S07,B117
C114
D007
ED S07,B117
C114
D007
ED S07,B117
C114
D007
 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE 225 วท 082009 การนวดทางการกีฬา
ED S07 วท083006 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย
SE 312 วท 032013 การฝึกโดยใช้น้ำหนัก
====== อาจารย์ ======
C061 อาจารย์เดิมพัน บริบูรณ์
C114 อาจารย์เศรษฐโชค สิริภักดีกุล
===== ห้องเรียน ======
B117 ศูนย์ปฏิบัติการชั้น 3 เฉลิมพระเกียรติฯ
====== นักศึกษา ======
s202 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
0139 วท083006 การทดสอบสมรรถภาพทางกาย Sec.2
s301 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
D007 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
s201 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201