B120-ศูนย์วิทยาศาสตร์ จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร SE 308,B120
C061
H301
SE 308,B120
C061
H301
SE 308,B120
C061
H301
 


 


ED W09,B120
C053
0034
ED W09,B120
C053
0034
ED W09,B120
C053
0034
 


 


พุธ  


 


 


 


 


ED W09,B120
C053
0035
ED W09,B120
C053
0035
ED W09,B120
C053
0035
 


 


พฤหัสบดี SE 313,B120
C034
s301
SE 313,B120
C034
s301
SE 313,B120
C034
s301
 


 


SE 319,B120
C053
sl02
SE 319,B120
C053
sl02
SE 319,B120
C053
sl02
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE 308 วท 072094 การจัดการกับน้ำหนักตัว
ED W09 พล 031008 กีฬาลีลาศ
SE 313 วท 082066 การสร้างเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพฯ
SE 319 พล 032065 แอโรบิกดานซ์ 2
====== อาจารย์ ======
C061 อาจารย์เดิมพัน บริบูรณ์
C053 อาจารย์กุลชาดา ศรีใส
C034 อาจารย์ สุรชัย พันธ์กำเนิด
===== ห้องเรียน ======
B120 ศูนย์วิทยาศาสตร์
====== นักศึกษา ======
H301 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
0034 พล031008 กีฬ่าลีลาศ Sec.1
0035 พล031008 กีฬ่าลีลาศ Sec.2
s301 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
sl02 พล 032065 แอโรบิกดานซ์2 เลือก วทบ.กีฬา ปี 3