B124-โรงยิมวอลเลย์บอล 3 (เทศบาล) จำนวน 6 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


ED W05,B124
C065
0140
ED W05,B124
C065
0140
ED W05,B124
C065
0140
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED X05,B124
C065
0055
ED X05,B124
C065
0055
ED X05,B124
C065
0055
 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED W05 พล 041018 วอลเลย์บอล 1
ED X05 พล 042019 วอลเลย์บอล 2
====== อาจารย์ ======
C065 อาจารย์ ธนกร ปัญญาวงศ์
===== ห้องเรียน ======
B124 โรงยิมวอลเลย์บอล 3 (เทศบาล)
====== นักศึกษา ======
0140 พล041018 วอลเลย์บอล 1 Sec.1
0055 พล042019 วอลเลย์บอล 2 Sec.1