C002-พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.2 จำนวน 6 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED R02,4410
C112
C002
ED R02,4410
C112
C002
ED R01,8811
C012
C002
ED R01,8811
C012
C002
 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


ED R03,8814
C105
C002
ED R03,8814
C105
C002
 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED R02 พล013004 การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน
ED R01 พล013001 การจัดการแข่งขัน
ED R03 วท071034 ชีวิตและครอบครัว
====== อาจารย์ ======
C112 อาจารย์สรายุทธ สมบูรณ์
C012 รศ. ชูระวี สุริยจันทร์
C105 อาจารย์ฐิติมา ผ่องผึ้ง
===== ห้องเรียน ======
4410 ห้องเรียน ห้องเรียน ป.โท
8811 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
8814 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
C002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.2