C003-พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.3 จำนวน 6 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED R03,8814
C105
C003
ED R03,8814
C105
C003
 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED R01,8811
C012
C003
ED R01,8811
C012
C003
ED R02,8815
C112
C003
ED R02,8815
C112
C003
 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED R03 วท071034 ชีวิตและครอบครัว
ED R01 พล013001 การจัดการแข่งขัน
ED R02 พล013004 การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน
====== อาจารย์ ======
C105 อาจารย์ฐิติมา ผ่องผึ้ง
C012 รศ. ชูระวี สุริยจันทร์
C112 อาจารย์สรายุทธ สมบูรณ์
===== ห้องเรียน ======
8814 ห้องเรียน
8811 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
8815 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
C003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.3