C006-อาจารย์ วัฒนา สุริยจันทร์ จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


ED Y01,9915
C006
0069
ED Y01,9915
C006
0069
ED Y01,9915
C006
0069
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED X01,9915
C006
0051
ED X01,9915
C006
0051
ED X01,9915
C006
0051
 


 


พุธ  


 


 


 


 


ED X01,9915
C006
0125
ED X01,9915
C006
0125
ED X01,9915
C006
0125
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED Y01,9915
C006
0070
ED Y01,9915
C006
0070
ED Y01,9915
C006
0070
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED Y01,9915
C006
0070
ED Y01,9915
C006
0070
ED Y01,9915
C006
0070
 


 ====== รายวิชา =====
ED Y01 พล 033066 กลวิธีการฝึกและการจัดการกรีฑา
ED X01 พล 032004 กรีฑา 2
====== อาจารย์ ======
C006 อาจารย์ วัฒนา สุริยจันทร์
===== ห้องเรียน ======
9915 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916)
====== นักศึกษา ======
0069 พล033066 กลวิธีการฝึกฯ กรีฑา Sec.1
0051 พล032004 กรีฑา 2 Sec.1
0125 พล032004 กรีฑา 2 Sec.2
0070 พล033066 กลวิธีการฝึกฯ กรีฑา Sec.2