C007-พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301 จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED R04,5514
C022
C007
ED R04,5514
C022
C007
 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED R05,8812
C050
C007
ED R05,8812
C050
C007
ED R05,8812
C050
C007
 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED R02,8815
C112
C006,C007
ED R02,8815
C112
C006,C007
ED R01,8811
C012
C006,C007
ED R01,8811
C012
C006,C007
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED R07,9917
C049
C007
ED R07,9917
C049
C007
ED R07,9917
C049
C007
ED R07,9917
C049
C007
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED R06,8815
C104
C007
ED R06,8815
C104
C007
 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED R04 วท073023 ทันตสุขภาพ
ED R05 วท072010 การควบคุมและป้องกันโรค
ED R02 พล013004 การบริหารพลศึกษาในโรงเรียน
ED R01 พล013001 การจัดการแข่งขัน
ED R07 วท073027 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางสุขศึกษา
ED R06 วท073031 การดูแลสุขภาพด้วยตนเอง
====== อาจารย์ ======
C022 ผศ. วรวิทย์ ตาปิง
C050 อาจารย์กาญจนา รัตนประชารมย์
C112 อาจารย์สรายุทธ สมบูรณ์
C012 รศ. ชูระวี สุริยจันทร์
C049 อาจารย์รุ่งนภา โท๊ะทองซิว
C104 อาจารย์กัลลิกา นาคะพงษ์
===== ห้องเรียน ======
5514 ห้องเรียน
8812 ห้องเรียน
8815 ห้องเรียน
8811 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
9917 ห้องคอมพิวเตอร์
====== นักศึกษา ======
C007 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
C006 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.6