C009-อาจารย์ ชุมพล วงศ์คำจันทร์ จำนวน 21 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED 101,6614
C009
A005
ED 101,6614
C009
A005
ED 101,6614
C009
A005
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED 101,6611
C009
A002
ED 101,6611
C009
A002
ED 101,6611
C009
A002
 


 


ED W12,B110
C009
0038
ED W12,B110
C009
0038
ED W12,B110
C009
0038
 


 


พุธ ED 108,B110
C009
A003
ED 108,B110
C009
A003
ED 108,B110
C009
A003
 


 


SE 108,B110
C036,C009
s101
SE 108,B110
C036,C009
s101
SE 108,B110
C036,C009
s101
 


 


พฤหัสบดี ED 108,B110
C009
A005
ED 108,B110
C009
A005
ED 108,B110
C009
A005
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED 101,6614
C009
A001,0019
ED 101,6614
C009
A001,0019
ED 101,6614
C009
A001,0019
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED 101 ศท 041004 คุณธรรม จริยธรรม สำหรับบัณฑิต
ED W12 พล 0310046 ยิมนาสติก 1
ED 108 พล 032125 ทักษะและการสอนกีฬายิมนาสติก
SE 108 วท 081245 ยิมนาสติก
====== อาจารย์ ======
C009 อาจารย์ ชุมพล วงศ์คำจันทร์
C036 ดร. ลัดดา เรืองมโนธรรม
===== ห้องเรียน ======
6614 ห้องเรียน
6611 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
B110 โรงยิมยิมนาสติก
====== นักศึกษา ======
A005 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
A002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
0038 พล031046 ยิมนาสติก 1 Sec.1
A003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
s101 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
A001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
0019 ศท041001 คุณธรรม จริยธรรมฯ Sec.1