C012-รศ. ชูระวี สุริยจันทร์ จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED R01,8811
C012
C001
ED R01,8811
C012
C001
ED R01,8811
C012
C002
ED R01,8811
C012
C002
 


 


 


 


 


 


อังคาร ED R01,8811
C012
C003
ED R01,8811
C012
C003
ED R01,8811
C012
C004
ED R01,8811
C012
C004
 


 


 


 


 


 


พุธ ED R01,8811
C012
C005
ED R01,8811
C012
C005
ED R01,8811
C012
C006,C007
ED R01,8811
C012
C006,C007
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED R01 พล013001 การจัดการแข่งขัน
====== อาจารย์ ======
C012 รศ. ชูระวี สุริยจันทร์
===== ห้องเรียน ======
8811 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 65 คน
====== นักศึกษา ======
C001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.1
C002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.2
C003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.3
C004 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.4
C005 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.5
C006 พลศึกษา ชั้นปีที่ 3 Sec.6
C007 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301