C014-รศ. สุดยอด ชมสะห้าย จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร ED 106,4410
C014
A004
ED 106,4410
C014
A004
ED 106,4410
C014
A004
 


 


 


 


 


 


 


พุธ ED 106,4410
C014
A001
ED 106,4410
C014
A001
ED 106,4410
C014
A001
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED 106,4410
C014
A002
ED 106,4410
C014
A002
ED 106,4410
C014
A002
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED 106,4410
C014
A003
ED 106,4410
C014
A003
ED 106,4410
C014
A003
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED 106 พล 011013 พื้นฐานวิชาชีพพลศึกษาฯ
====== อาจารย์ ======
C014 รศ. สุดยอด ชมสะห้าย
===== ห้องเรียน ======
4410 ห้องเรียน ห้องเรียน ป.โท
====== นักศึกษา ======
A004 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104
A001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
A002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
A003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103