C018-อาจารย์กิ่งกาญจน์ นาคะกุล จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR 101,6615
C018
r102
AR 101,6615
C018
r102
AR 101,6615
C018
r102
 


 


AR 102,7715
C018
t101
AR 102,7715
C018
t101
AR 102,7715
C018
t101
 


 


อังคาร AR 102,7714
C018
r102
AR 102,7714
C018
r102
AR 102,7714
C018
r102
 


 


 


 


 


 


 


พุธ AR 101,7715
C018
r101
AR 101,7715
C018
r101
AR 101,7715
C018
r101
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี AR 102,7715
C018
r101
AR 102,7715
C018
r101
AR 102,7715
C018
r101
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR 101 ศท 011006 การใช้ภาษาไทย
AR 102 ศท 051002 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
====== อาจารย์ ======
C018 อาจารย์กิ่งกาญจน์ นาคะกุล
===== ห้องเรียน ======
6615 ห้องเรียน
7715 ห้องเรียน
7714 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
r102 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
t101 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
r101 การจัดการกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101