C019-อาจารย์พรพรรณ กาญจนากร จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED 210,9911
C019
B002
ED 210,9911
C019
B002
ED 210,9911
C019
B002
 


 


ED 210,9911
C019
B001
ED 210,9911
C019
B001
ED 210,9911
C019
B001
 


 


อังคาร ED 210,9911
C019
B006
ED 210,9911
C019
B006
ED 210,9911
C019
B006
 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี ED 210,9911
C019
B007
ED 210,9911
C019
B007
ED 210,9911
C019
B007
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


SE 226,S002
S002,C019
s201
SE 226,S002
S002,C019
s201
SE 226,S002
S002,C019
s201
 


 ====== รายวิชา =====
ED 210 พล 071086 ทักษะและการสอนกิจกรรมเข้าจังหวะ
SE 226 กอล์ฟ กิจกรรมเข้าจังหวะ ยิมนาสติก วอลเลย์ฯ ว่ายน้ำ ฟุตบอล
====== อาจารย์ ======
C019 อาจารย์พรพรรณ กาญจนากร
S002 อาจารย์วิชาเลือกกีฬา วทบ.ปี 2
===== ห้องเรียน ======
9911 ห้องเรียนรวม ลีลาศ
S002 ห้องเรียนวิชาเลือกกีฬาแต่ละชนิดกีฬา
====== นักศึกษา ======
B002 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
B001 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
B006 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203
B007 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
s201 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201