C020-ผศ.ดร. ภัททิตา โพธิมู จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


ED W03,9911
C020
0105
ED W03,9911
C020
0105
ED W03,9911
C020
0105
 


 


พุธ SE 204,9911
C020
H201
SE 204,9911
C020
H201
SE 204,9911
C020
H201
 


 


SE 113,9911
C020
H101
SE 113,9911
C020
H101
SE 113,9911
C020
H101
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


SE 318,9911
C020
sl01
SE 318,9911
C020
sl01
SE 318,9911
C020
sl01
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED W03 พล 071007 กิจกรรมเข้าจังหวะ
SE 204 วท 083023 การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว
SE 113 วท 083023 การเรียนรู้ทักษะการเคลื่อนไหว
SE 318 พล 031064 แอโรบิกดานซ์ 1
====== อาจารย์ ======
C020 ผศ.ดร. ภัททิตา โพธิมู
===== ห้องเรียน ======
9911 ห้องเรียนรวม ลีลาศ
====== นักศึกษา ======
0105 พล071007 กิจกรรมเข้าจังหวะ
H201 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
H101 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
sl01 พล 032064 แอโรบิกดานซ์1 เลือก วทบ.กีฬา