C021-ผศ.ดร. สุรพล วงษ์สถิตย์ จำนวน 15 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร SE 219,9917
C021
s201
SE 219,9917
C021
s201
SE 219,9917
C021
s201
 


 


ED W14,B116
C021
0040
ED W14,B116
C021
0040
ED W14,B116
C021
0040
 


 


พุธ  


 


 


 


 


SE 232,0120
C021
sl21
SE 232,0120
C021
sl21
SE 232,0120
C021
sl21
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ SE 219,9917
C021
s202
SE 219,9917
C021
s202
SE 219,9917
C021
s202
 


 


SE 232,0120
C021
sl21
SE 232,0120
C021
sl21
SE 232,0120
C021
sl21
 


 ====== รายวิชา =====
SE 219 ศท 072006 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปฯ
ED W14 พล 031006 กอล์ฟ 1
SE 232 กอล์ฟ & การฝึกสอนและการแข่งขันกอล์ฟ
====== อาจารย์ ======
C021 ผศ.ดร. สุรพล วงษ์สถิตย์
===== ห้องเรียน ======
9917 ห้องคอมพิวเตอร์
B116 ลานหน้าคารเฉลิมพระเกียรติฯ
0120 ลานหน้าอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
====== นักศึกษา ======
s201 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
0040 พล031006 กอล์ฟ Sec.1
sl21 วท 081204 กอล์ฟ เลือก วทบ.กีฬา ปี 2
s202 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202