C022-ผศ. วรวิทย์ ตาปิง จำนวน 8 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED R04,5514
C022
C007
ED R04,5514
C022
C007
 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี SE 115,5513
C022
H101
SE 115,5513
C022
H101
SE 115,5513
C022
H101
 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED 105,5512
C022
A001
ED 105,5512
C022
A001
ED 105,5512
C022
A001
 


 ====== รายวิชา =====
ED R04 วท073023 ทันตสุขภาพ
SE 115 วท 071002 กายวิภาคและสรีรวิทยา2
ED 105 สข 001002 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา2
====== อาจารย์ ======
C022 ผศ. วรวิทย์ ตาปิง
===== ห้องเรียน ======
5514 ห้องเรียน
5513 ห้องเรียน
5512 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
C007 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
H101 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
A001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101