C024-อาจารย์จารึก วาสนสมพงษ์ จำนวน 21 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


ED 110,B114
C024
A002
ED 110,B114
C024
A002
ED 110,B114
C024
A002
 


 


อังคาร ED 110,B114
C024
A005
ED 110,B114
C024
A005
ED 110,B114
C024
A005
 


 


ED W04,0120
C024
0106,A001
ED W04,0120
C024
0106,A001
ED W04,0120
C024
0106,A001
 


 


พุธ  


 


 


 


 


ED 110,B115
C024
A003
ED 110,B115
C024
A003
ED 110,B115
C024
A003
 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED 110,B115
C024
A004
ED 110,B115
C024
A004
ED 110,B115
C024
A004
 


 


ศุกร์ AR 113,7714
C024
t101
AR 113,7714
C024
t101
AR 113,7714
C024
t101
 


 


AR 215,7715
C024
t201
AR 215,7715
C024
t201
AR 215,7715
C024
t201
 


 ====== รายวิชา =====
ED 110 พล 072085 ทักษะและการสอนเกมและเกมนำ
ED W04 พล 071001 เกมและเกมนำ
AR 113 นก 012009 นันทนาการสำหรับเด็กและเยาวชน
AR 215 ทท 021003 การจัดโปรแกรมนันทนาการ
====== อาจารย์ ======
C024 อาจารย์จารึก วาสนสมพงษ์
===== ห้องเรียน ======
B114 ลานหน้าอาคารมาร์ติน1 (เหนือ)
0120 ลานหน้าอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์
B115 ลานหน้าอาคารมาร์ติน2 (ใต้)
7714 ห้องเรียน
7715 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
A002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
A005 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
0106 พล071001 เกมและเกมนำ
A001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
A003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 103
A004 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104
t101 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
t201 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201