C025-ผศ ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย จำนวน 16 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED S03,9912
C025,C111
D003
ED S03,9912
C025,C111
D003
ED S03,9912
C025,C111
D004,D007
ED S03,9912
C025,C111
D004,D007
 


 


 


 


 


 


อังคาร ED S03,9912
C025,C111
D001
ED S03,9912
C025,C111
D001
ED S03,9912
C025,C111
D002
ED S03,9912
C025,C111
D002
 


ED S03,9912
C025,C111
D004,D007
ED S03,9912
C025,C111
D004,D007
 


 


 


พุธ ED S03,9912
C025,C111
D002
ED S03,9912
C025,C111
D002
ED S03,9912
C025,C111
D001
ED S03,9912
C025,C111
D001
 


ED S03,9912
C025
D003
ED S03,9912
C025
D003
 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED S03 พล084002 การสัมนาทางพลศึกษา
====== อาจารย์ ======
C025 ผศ ประสิทธิ์ศิลป์ ชมสะห้าย
C111 อาจารย์ธนัช นำบุญจิตต์
===== ห้องเรียน ======
9912 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 200 คน (912-914)
====== นักศึกษา ======
D003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.3
D004 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.4
D007 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 4 ห้อง 401
D001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.1
D002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.2