C028-อาจารย์ เฉลียว เงาะหวาน จำนวน 9 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


ED 108,B110
C028
A004
ED 108,B110
C028
A004
ED 108,B110
C028
A004
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED 108,B110
C028
A001
ED 108,B110
C028
A001
ED 108,B110
C028
A001
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED 108,B110
C028
A002
ED 108,B110
C028
A002
ED 108,B110
C028
A002
 


 ====== รายวิชา =====
ED 108 พล 032125 ทักษะและการสอนกีฬายิมนาสติก
====== อาจารย์ ======
C028 อาจารย์ เฉลียว เงาะหวาน
===== ห้องเรียน ======
B110 โรงยิมยิมนาสติก
====== นักศึกษา ======
A004 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 104
A001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
A002 พลศึกษา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102