C029-อาจารย์ เสาวรส โพธิ์จันทร์ จำนวน 20 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ ED S04,9915
C029
D004
ED S04,9915
C029
D004
ED S04,9915
C029
D003
ED S04,9915
C029
D003
 


ED 212,6615
C029
B007
ED 212,6615
C029
B007
 


 


 


อังคาร  


 


ED S04,9915
C029
D001
ED S04,9915
C029
D001
 


 


 


 


 


 


พุธ ED S04,9915
C029
D001
ED S04,9915
C029
D001
 


 


 


ED 212,6613
C029
B001
ED 212,6613
C029
B001
 


 


 


พฤหัสบดี ED S04,9915
C029
D003
ED S04,9915
C029
D003
ED S04,9915
C029
D004
ED S04,9915
C029
D004
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED 212,8816
C029
B002
ED 212,8816
C029
B002
ED 212,2202
C029
B006
ED 212,2202
C029
B006
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
ED S04 วท073007 สุขภาพสิ่งแวดล้อม
ED 212 สข 012007 สวัสดิศึกษา
====== อาจารย์ ======
C029 อาจารย์ เสาวรส โพธิ์จันทร์
===== ห้องเรียน ======
9915 ห้องเรียนรวม บรรจุได้ 120 คน (915-916)
6615 ห้องเรียน
6613 ห้องเรียน
8816 ห้องเรียน
2202 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
D004 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.4
D003 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.3
B007 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 204
D001 พลศึกษา ชั้นปีที่ 4 Sec.1
B001 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
B002 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
B006 พลศึกษา+สุขศึกษา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 203