C031-ผศ. วนิดา โนรา จำนวน 6 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


SE 233,6615
C031
H201
 


SE 303,5514
C031
H301
SE 303,5514
C031
H301
SE 303,5514
C031
H301
 


 


พฤหัสบดี SE 233,6615
C031
H201
SE 233,6615
C031
H201
 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE 233 วท 072125 ทักษะชีวิต
SE 303 วท 071005 สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน
====== อาจารย์ ======
C031 ผศ. วนิดา โนรา
===== ห้องเรียน ======
6615 ห้องเรียน
5514 ห้องเรียน
====== นักศึกษา ======
H201 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
H301 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301