C032-อาจารย์ปนัดดา จีนประชา จำนวน 14 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ AR 210,7717
C032
t201
AR 210,7717
C032
t201
AR 210,7717
C032
t201
 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


SE 101,7717
C032
H101
SE 101,7717
C032
H101
SE 101,7717
C032
H101
 


 


พุธ AR 114,7717
C032
t101
AR 114,7717
C032
t101
AR 114,7717
C032
t101
AR 114,7717
C032
t101
 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED V01,7717
C032
0016
ED V01,7717
C032
0016
ED V01,7717
C032
0016
ED V01,7717
C032
0016
 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
AR 210 ศท 022017 ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการสื่อสาร
SE 101 ศท 021009 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
AR 114 มศ 051010 ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว 1
ED V01 ศท 021001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
====== อาจารย์ ======
C032 อาจารย์ปนัดดา จีนประชา
===== ห้องเรียน ======
7717 ห้องเรียนภาษาอังกฤษ
====== นักศึกษา ======
t201 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
H101 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
t101 นันทนาการเชิงพาณิชย์ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
0016 ศท021001 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร Sec.1