C033-อาจารย์ อรรถพร คำพวง จำนวน 12 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


SE 102,8817
C033
H101
SE 102,8817
C033
H101
SE 102,8817
C033
H101
 


SE 201,8817
C033
H201
SE 201,8817
C033
H201
SE 201,8817
C033
H201
 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ SE 102,8817
C033
s102
SE 102,8817
C033
s102
SE 102,8817
C033
s102
 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


SE 102,8817
C033
s101
SE 102,8817
C033
s101
SE 102,8817
C033
s101
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE 102 ศท 051002 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
SE 201 ศท 051002 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
====== อาจารย์ ======
C033 อาจารย์ อรรถพร คำพวง
===== ห้องเรียน ======
8817 ห้องเรียนคอมพิวเตอร์
====== นักศึกษา ======
H101 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
H201 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
s102 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 102
s101 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101