C034-อาจารย์ สุรชัย พันธ์กำเนิด จำนวน 9 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


SE 222,6612
C034
s201
SE 222,6612
C034
s201
SE 222,6612
C034
s201
 


 


พฤหัสบดี SE 313,B120
C034
s301
SE 313,B120
C034
s301
SE 313,B120
C034
s301
 


 


SE 222,6612
C034
s202
SE 222,6612
C034
s202
SE 222,6612
C034
s202
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE 222 วท 023136 ภาษาอังกฤษสำหรับวิชาชีพวิทย์ฯ กีฬา2
SE 313 วท 082066 การสร้างเสริมและฟื้นฟูสมรรถภาพฯ
====== อาจารย์ ======
C034 อาจารย์ สุรชัย พันธ์กำเนิด
===== ห้องเรียน ======
6612 ห้องเรียน
B120 ศูนย์วิทยาศาสตร์
====== นักศึกษา ======
s201 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
s301 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
s202 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202