C035-อาจารย์ อวยพร วิภาเวชพร จำนวน 8 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


อังคาร  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


ศุกร์ ED V12,2201
C035
0027
ED V12,2201
C035
0027
ED V12,2201
C035
0027
ED V12,2201
C035
0027
 


ED V12,2201
C035
0104
ED V12,2201
C035
0104
ED V12,2201
C035
0104
ED V12,2201
C035
0104
 ====== รายวิชา =====
ED V12 ศท 092002 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต
====== อาจารย์ ======
C035 อาจารย์ อวยพร วิภาเวชพร
===== ห้องเรียน ======
2201 ห้องเรียนฝึกปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
====== นักศึกษา ======
0027 ศท 092002 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต Sec.1
0104 ศท 092002 วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต Sec.2