C036-ดร. ลัดดา เรืองมโนธรรม จำนวน 24 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE 115,6617
C036
s202
SE 115,6617
C036
s202
SE 115,6617
C036
s202
 


 


SE 309,6617
C036
s301
SE 309,6617
C036
s301
SE 309,6617
C036
s301
SE 309,6617
C036
s301
 


อังคาร SE 224,6617
C036
s202
SE 224,6617
C036
s202
 


 


 


SE 224,6617
C036
s201
SE 224,6617
C036
s201
 


 


 


พุธ SE 115,6617
C036
s201
SE 115,6617
C036
s201
SE 115,6617
C036
s201
 


 


SE 108,B110
C036,C009
s101
SE 108,B110
C036,C009
s101
SE 108,B110
C036,C009
s101
 


 


พฤหัสบดี SE 220,6617
C036
s202
SE 220,6617
C036
s202
SE 220,6617
C036
s201
SE 220,6617
C036
s201
 


 


 


 


 


 


ศุกร์ SE 310,6617
C036
s301
SE 310,6617
C036
s301
SE 310,6617
C036
s301
 


 


 


 


 


 


 ====== รายวิชา =====
SE 115 วท 071002 กายวิภาคและสรีรวิทยา2
SE 309 ศท 022003 ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ
SE 224 วท 102002 สถิติทางวิทยาศาสตร์การกีฬา
SE 108 วท 081245 ยิมนาสติก
SE 220 วท 081032 จิตวิทยาการกีฬา
SE 310 ศท 042003 ชีวิตกับสุนทรียะ
====== อาจารย์ ======
C036 ดร. ลัดดา เรืองมโนธรรม
C009 อาจารย์ ชุมพล วงศ์คำจันทร์
===== ห้องเรียน ======
6617 ห้องเรียนภายวิภาค (ดร.ลัดดา)
B110 โรงยิมยิมนาสติก
====== นักศึกษา ======
s202 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
s301 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 3 ห้อง 301
s201 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
s101 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101