C037-อาจารย์ดุสิต สุขประเสริฐ จำนวน 20 คาบ/สัปดาห์

วัน คาบ 1 คาบ 2 คาบ 3 คาบ 4 คาบ 5 คาบ 6 คาบ 7 คาบ 8 คาบ 9 คาบ 10
08.30-09.30 09.30-10.30 10.30-11.30 11.30-12.30 12.30-13.30 13.30-14.30 14.30-15.30 15.30-16.30 16.30-17.30 17.30-18.30
จันทร์ SE 221,6612
C037
s201
SE 221,6612
C037
s201
SE 221,6612
C037
s201
SE 221,6612
C037
s201
 


SE 221,6612
C037
s202
SE 221,6612
C037
s202
SE 221,6612
C037
s202
SE 221,6612
C037
s202
 


อังคาร SE 117,5515
C037
H101
SE 117,5515
C037
H101
SE 117,5515
C037
H101
 


 


SE 107,B112
C037
s101
SE 107,B112
C037
s101
SE 107,B112
C037
s101
 


 


พุธ  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


พฤหัสบดี  


 


 


 


 


ED Y16,B112
C037
0101
ED Y16,B112
C037
0101
ED Y16,B112
C037
0101
 


 


ศุกร์  


 


 


 


 


ED Y16,B112
C037
0101
ED Y16,B112
C037
0101
ED Y16,B112
C037
0101
 


 ====== รายวิชา =====
SE 221 วท 082039 ชีวกลศาสตร์การกีฬา
SE 117 ศท 041004 คุณธรรมจริยธรรมสำหรับบัณฑิตฯ
SE 107 วท 081212 เทควันโด
ED Y16 พล033070 กลวิธีการฝึกและการจัดการกีฬาเทควันโด
====== อาจารย์ ======
C037 อาจารย์ดุสิต สุขประเสริฐ
===== ห้องเรียน ======
6612 ห้องเรียน
5515 ห้องเรียน
B112 โรงยิมเทควันโด
====== นักศึกษา ======
s201 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 201
s202 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 2 ห้อง 202
H101 ส่งเสริมสุขภาพ ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
s101 วิทยาศาสตร์การกีฬา ชั้นปีที่ 1 ห้อง 101
0101 พล033070 กลวิธีการฝึกฯ เทควันโด Sec.2